Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Áo Vẽ Phủ

Cành hoàng liên trên tay Đức Bồ Tát Đại Thế Chí tuy nhỏ bé nhưng là hiện thân cho sự kiên định, sự bền bỉ, là hình ảnh đại diện cho sự ung dung tự tại với đời mà rất trang nhã và quý phái. Cùng với trí huệ quang minh, sự tĩnh tại của Ngài cũng là đức tính mà mỗi Phật tử đều dốc lòng hướng đến

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 23 cm 23 cm
19 inch 48 cm 27 cm 27 cm
26 inch 68 cm 37 cm 36 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Kích Thước

16 inch, 19 inch, 26 inch