Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Áo Vẽ Phủ Nâu

Bồ Tát Đại Thế Chí tu pháp môn niệm Phật, chỉ một câu Phật hiệu mà nhiếp thâu “sáu căn”, đưa đến giác ngộ. Từ niệm Phật đến khi chứng đạo phải trải qua năm mươi hai giai đoạn là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đến đẳng giác, diệu giác, cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí cùng với năm mươi hai vị Bồ Tát cũng là đại diện cho năm mươi hai giai đoạn ấy.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30 cm 18 cm 18 cm
16 inch 40 cm 23 cm 23 cm
19 inch 48 cm 27 cm 27 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Nâu

Kích Thước

12 inch , 16 inch , 19 inch