Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Đa Sắc Áo Phủ

Bồ Tát Đại Thế Chí là tâm vô ngã và bình đẳng chân thật, không dụng tâm cố ý cho người thấy để tán dương khen ngợi, cũng không chấp vào công đức đã làm, không chấp tướng, không cầu danh. Hạnh vô ngã, vô trụ, vô phân biệt của Bồ Tát chẳng sinh một niệm gì cả, cũng không thấy có chứng, có đắc, có độ. Đó là chánh định và chánh niệm viên mãn tuyệt đối. (Trích nguồn phatgiao.org)

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30cm 18cm 18cm
16 inch 40cm 23cm 23cm
19 inch 48cm 27cm 27cm
26 inch 66cm 37cm 36cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

12 inch , 16 inch , 19 inch , 26 inch