Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Đa Sắc Sóng Sen

Hạnh nguyện của Bồ Tát Đại Thế Chí thuộc về tâm thức, hạnh tu tâm dưỡng tính, đi đến giải thoát. Tu theo Bồ Tát đạo là trước tiên phải tu tập thiền định để có được trí tuệ, xa lìa ái dục để được giác ngộ giải thoát; sau đó là phát đại nguyện độ tận tất cả chúng sinh đều được an trụ trong cảnh giới chư Phật. (Trích nguồn phatgiao.org)

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30cm 19cm 16cm
16 inch 41cm 24cm 22cm
19 inch 50cm 28cm 26cm
26 inch 68cm 40cm 36cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

12 inch, 16 inch, 19 inch, 26 inch