Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Hoàng Lam

Bồ Tát Đại Thế Chí là một trong hai vị Bồ Tát phò tá Đức Phật A Di Đà, trên tay Ngài luôn có một nhành sen xanh. Hoa sen xanh tượng trưng cho thanh tịnh, tức là đoạn đức. Dùng trí tuệ dứt sạch tất cả phiền não nhiễm ô, cứu vớt chúng sanh lên khỏi vũng bùn ác trược.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30cm 19cm 16cm
16 inch 40cm 23cm 23cm
19 inch 48cm 27cm 27cm
26 inch 66cm 37cm 36cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

12 inch , 16 inch , 19 inch , 26 inch