Tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương Đồng Cẩn Đá Thếp Vàng

Khi nói về tích trượng, Đức Phật từng dạy rằng “Tích có nghĩa là Khinh, có nghĩa là nhờ chiếc gậy đức hạnh và trí tuệ này mà phiền não được nhẹ đi và sớm ra khỏi cảnh sinh tử luân hồi. Tích cũng có nghĩa là Minh, nghĩa là được trí huệ sáng suốt, hết khổ não.”

Kích Thước Cao Ngang Sâu
22 inch 58cm 44cm 34cm
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

22 inch