Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Cổ Điển Thếp Vàng

“Cành dương hóa hiện cõi nhân thiên
Cam lồ nước mát giải nghiệp duyên
Thần thông vi diệu ngời công hạnh
Cứu vớt nhân sinh tục lụy phiền..”

Quán Thế Âm Bồ Tát là danh hiệu của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện lẫn lộn ở cõi ta bà để cứu độ chúng sanh.
Theo lời kinh Phổ Môn, bất cứ là loài nào trong chúng sanh, bất cứ là ở vào tình cảnh nào, lúc nào, hễ cầu đến Ngài, niệm danh hiệu Ngài thì Ngài liền hiện thân ứng cứu. Ngài dùng huyền diệu cứu vớt chúng sanh không biết muôn ức nào mà kể.