Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Đa Sắc Áo Phủ

Nguyện Thứ Nhất:

Khi thành Bồ Tát
Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm
Mười hai lời nguyện cao thâm
“Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền.

Bồ Tát Quán Thế Âm đại nguyện –

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30cm 18cm 18cm
16 inch 40cm 23cm 23cm
19 inch 48cm 27cm 27cm
26 inch 66cm 37cm 36cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

12 inch , 16 inch , 19 inch , 26 inch