Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Đa Sắc Sóng Sen

Nguyện Thứ Sáu:

Thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương xót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.

– Bồ Tát Quán Thế Âm đại nguyện –

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30cm 19cm 16cm
16 inch 41cm 24cm 22cm
19 inch 50cm 28cm 26cm
26 inch 68cm 40cm 36cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

12 inch, 16 inch, 19 inch, 26 inch