Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Hoàng Lam

Quán nghĩa là quán chiếu, soi xét, Quán Thế Âm tức là vị Bồ Tát luôn lắng nghe mọi âm thanh của thế gian, mọi lời thỉnh cầu của chúng sanh cùng khổ. Theo những âm thanh ấy, Ngài tuỳ duyên ứng thân mà hoá độ, cứu vớt tất thảy khỏi bể khổ lầm than.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30cm 18cm 18cm
16 inch 40cm 23cm 23cm
19 inch 48cm 27cm 27cm
26 inch 66cm 37cm 36cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

12 inch, 16 inch, 19 inch, 26 inch