Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lưu Ly Hổ Phách

Đức Phật từng dạy rằng, việc tu tập phải dựa vào bản thân mỗi người, con đường tu tập là con đường hướng vào bên trong, tìm sự thanh tịnh và Giác Ngộ ở bên trong. Tuy nhiên, với những người đang tu tập, vai trò của tha lực cũng đóng một phần quan trọng. Tha lực đó, đôi khi là một bài kinh hay, đôi khi là một tôn tượng hữu duyên có diện tướng hiền từ.
Kích Thước Cao Ngang Sâu
7 inch 20cm 14cm 14cm
Chất liệu

Lưu Ly

Màu Sắc

Hổ Phách

Kích Thước

7 inch