Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Niệm Châu Trắng

Vì tấm lòng từ bi và tình thương dành cho chúng sanh, Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện hàng trăm ngàn hoá thân khác nhau, đi khắp cõi ta bà mà hoá độ. Bất cứ nơi đâu phát niệm hồng danh, Ngài đều đến cứu giúp. Trong một ứng thân ấy, Ngài khoác lên mình bạch y thanh nhã, tay cầm vòng châu trì niệm hồng danh chư Phật mười phương, ban phước lành đến muôn loài vạn vật.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 67 cm 20 cm 19 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

26 inch