Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thạch Anh Vàng Gấm Áo Phủ

“Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn
Tràng phan, bảo cái trang hoàng
Quán Âm tiếp dẫn, đưa đàng về Tây”
Tây Phương tiếp dẫn – Quán Thế Âm Đại Nguyện

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30 cm 18 cm 18 cm
16 inch 40 cm 23 cm 23 cm
19 inch 48 cm 27 cm 27 cm
Chất liệu

Thạch Anh Vàng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

12 inch , 16 inch , 19 inch