Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiền Định Áo Vẽ

Thường đến hồng trần độ chúng sanh
Cư mà chẳng nhiễm chốn hư danh
Nam san giả khách khuyên người dữ
Bắc hải hóa nhân giúp kẻ lành
Quan tước ngàn phen tâm chẳng lụy
Phúc Am muôn kiếp chí lo hành
Như không hữu tận vô cùng nguyện
Lai vãng dìu đời lại cõi thanh.
**********************************************************************
Trải qua hơn 10 giai đoạn khác nhau trước khi hoàn thành, tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiền Định cẩn tác từ chất liệu đồng thếp vàng thể hiện ánh nhìn duy mỹ của những nghệ nhân thủ công về thế giới Phật giáo. Tôn tượng là sự kết hợp viên dung giữa nghệ thuật thủ công, nghệ thuật Phật giáo và tâm ý của những nghệ nhân tài hoa.