Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiền Định Thếp Vàng

“Mẹ về trên khắp thế gian
Mẹ về đây giữa ba ngàn vô ưu
Mẹ về trong tiếng thư cưu
Mẹ về trong bóng Tỳ-khưu Mẹ về
Mẹ ơi trong ánh sao Khuê
Trong hương hoa bưởi, trong đề thơ mây
Ngọt ngào Mẹ đã về đây
Trắng ơi màu áo trắng ngày ban sơ
Nụ cười Mẹ, nụ cười thơ
Bàn tay Mẹ, một đường tơ vô cùng
Con nghe trong ý tơ rung
Mang mang đồng vọng nghìn trùng đại bi”
Trích thơ Trụ Vũ.
Bồ Tát Quán Thế Âm có đức uy thần công đức và lòng từ bi rất lớn. Ngài vốn không phải là nữ tướng, nhưng vì ngài thường cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh như một người mẹ hiền, cho nên giới nữ đặc biệt tín ngưỡng về Ngài. Lâu dần, chúng sanh mới tưởng tượng ra Ngài là nữ tướng để hoá độ cho phụ nữ.