Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiền Tư Áo Vẽ

Tương truyền, vì tình yêu thương với chúng sanh cùng khổ, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có đến 33 ứng hoá thân khác nhau, tuỳ duyên mà ứng hiện phổ độ chúng sanh. Dù xuất hiện ở ứng hoá thân nào, Ngài cũng luôn dùng lòng từ bi mà cứu vớt, hoá độ, ban trải bình an đến mười phương thế giới

Kích Thước Cao Ngang Sâu
36 inch 88 cm 63 cm 29 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Kích Thước

36 inch