Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Vi Tiếu Đồng Pháp Lam

Trong Phật giáo nguyên thuỷ, Bồ Tát nghĩa là “những kiếp trước của một vị Phật”. Ngày nay, trong Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát là những người đạt giác ngộ vì lợi ích của chúng sanh.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40cm 24cm 24cm
19 inch 48cm 28cm 28cm
26 inch 68cm 40cm 40cm
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Đa sắc

Kích Thước

16 inch, 19 inch, 26 inch