Án Và Ly

Án Và Ly

Trên ban thờ, 3 chiếc ly vững chãi ngự trên án đại diện cho 3 ngôi Tam Bảo, chính là Phật, Pháp và Tăng, ví như sự bền vững của giáo pháp nhà Phật qua hàng ngàn năm lịch sử.

Trên ban thờ tổ tiên và các vị thần, chứa trong ly có thể là nước trong, rượu hoặc trà, nhưng trên ban thờ Phật, nước chứa trong ly tuyệt đối chỉ có thể là nước trong, không màu sắc, để thể hiện sự tôn nghiêm thanh khiết cũng như tinh thần bao dung không phân biệt của nhà Phật.

Án Và Ly

Án Đồng Vàng

Án Và Ly

Liên hệ

Án Và Ly

Liên hệ

Án Và Ly

Liên hệ

Án Và Ly

Liên hệ

Án Và Ly

Liên hệ

Án Và Ly

Liên hệ

Án Và Ly

Liên hệ

Án Và Ly

Liên hệ