Đức Phật A Di Đà

Filter

Các bộ lọc đang áp dụng

Đức Phật A Di Đà

“Con đường của A Di Đà là con đường duy nhất sẽ còn tồn tại thêm 100 năm nữa, sau khi mọi con đường thành đạo khác đã bị lãng quên vào thời mạt pháp.” Là vị Phật của Tây Phương cực lạc, nơi buồn khổ không còn tồn tại, Phật A Di Đà mang đến ánh sáng vô lượng cứu độ thế giới. Ánh sáng này dịu nhẹ tựa như ánh trăng giữa đêm rằm, soi sáng khắp mọi ngõ ngách mà không thiêu đốt tâm can, tiếp dẫn chúng sanh về cõi Tịnh Độ.

Ý nghĩa của việc thờ Đức Phật A Di Đà:

  • Nhắc nhở gia chủ tôn kính chư Phật, nương nhờ Phật pháp, soi rọi lại thân tâm
  • Bình an cho gia đình
  • Thoát khỏi cái khổ, hướng về điều thiện
  • Hướng về cõi Tây Phương cực lạc, tiếp tục tu tập để thành tựu quả Vô Thượng Bồ Đề

Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà

Liên hệ