Tôn Giả A Nan – Ca Diếp

Tôn Giả A Nan – Ca Diếp

Theo lịch sử Phật giáo, tôn giả Ca Diếp là tổ sư đời thứ nhất, còn tôn giả A Nan là tổ sư đời thứ hai, cả hai đều là thị giả thân cận bên cạnh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là hai trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Hai tôn giả là những người chuyên tâm tu tập, một lòng hướng đến những giáo pháp được truyền dạy và luôn là người phụ trợ Đức Phật trong những năm châu du hoằng pháp sau khi chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề.

Tôn tượng tôn giả A Nan và Ca Diếp tại tư gia không được thờ riêng biệt mà được thờ phụng cùng với tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.