Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Ngài là Đức Thế Tôn đến từ cõi Chân Như, dùng trí tuệđức hạnh chế ngự bản ngã, thấu hiểu thế giới. Ngài là bậc tu hành tối cao, bậc thầy của cõi người và cõi đời. Từ bỏ vương vị xa hoa, Ngài dành cả cuộc đời nơi cõi trần để phổ độ chúng sanh cùng khổ, soi sáng những con người còn đang quẩn quanh trong cõi vô minh.

Ý nghĩa của việc thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni:

  • Nhắc nhở gia chủ tôn kính chư Phật, nương nhờ Phật pháp, soi rọi lại thân tâm
  • Bình an cho gia đình
  • Tu tập, phát triển hạnh từ bi
  • Soi đường dẫn lối trên con đường hướng tới chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề

Tôn Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Nguyên Áo Thếp Vàng

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Liên hệ

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Liên hệ

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Liên hệ

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Liên hệ

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Liên hệ

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Liên hệ