Bồ Tát Địa Tạng Vương

Bồ Tát Địa Tạng Vương

Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị giáo chủ của cõi u minh, coi sóc chúng sanh dưới các tầng địa ngục. Đầu toả ánh hào quang, tay phải cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay trái cầm ngọc Như Ý, Ngài xua tan bóng đêm u tối, nguyện cứu độ cho tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Ngài nguyện không chứng Phật quả cho đến khi địa ngục trống rỗng

Ý nghĩa của việc thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni:

  • Nhật: Hộ mệnh cho trẻ em, bảo vệ vong linh trẻ  và các bào thai chết yểu
  • Việt Nam: Tiêu trừ tai nạn; Thoát khỏi nguy hiểm; Tiêu trừ tội chứng, bệnh tật; Siêu độ vong linh cho người thân đã khuất

Tôn Tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương

Bồ Tát Địa Tạng Vương

Bồ Tát Địa Tạng Vương Áo Vẽ

Bồ Tát Địa Tạng Vương

Liên hệ