Hoa Nghiêm Tam Thánh

Hoa Nghiêm Tam Thánh

Đức hạnh tối diệu, trí huệ viên dung, Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là hai vị Bồ Tát hộ vệ cho Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, phù trợ Ngài trong những buổi hoằng pháp, hội vi tế hay hội cúng dường. Hai vị thượng thủ giúp vào việc giáo hóa của Đức Phật theo ba ý nghĩa:

  • Bồ Tát Phổ Hiền dùng Pháp Giới môn nên gọi là Sở nhập, Bồ Tát Văn Thù dùng Bát Nhã môn nên gọi là Năng nhập
  • Bồ Tát Phổ Hiền tự tại về Tam Muội (Định), Bồ Tát Văn Thù tự tại về Bát Nhã (Tuệ)
  • Bồ Tát Phổ Hiền biểu minh ý nghĩa Quảng đại, Bồ Tát Văn Thù biểu minh ý nghĩa Thậm thâm. Thâm (sâu), Quảng (rộng) thành một đôi đi liền với nhau như vậy.

Hoa Nghiêm Tam Thánh

Hoa Nghiêm Tam Thánh Áo Vẽ

Hoa Nghiêm Tam Thánh

Liên hệ