Tây Phương Tam Thánh

Tây Phương Tam Thánh

Cai quản cõi trời Cực Lạc phía Tây, Tây Phương Tam Thánh bao gồm Đức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát hộ vệ là Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí, là bộ ba mang trên mình tất cả những đức hạnh tốt đẹp mà con người hướng đến. Các Ngài mang từ bi, trí huệ  ánh sáng soi đường cho chúng sanh cùng khổ hướng về cõi Bồ Đề, đem lại sự bình an và thanh tịnh cho những ai ngày ngày thành tâm chiêm bái các Ngài.

Ý nghĩa của việc thờ Tây Phương Tam Thánh:

  • Mang bình an, phước lành đến gia đình gia chủ
  • Tu rèn thân tâm, trau dồi đạo hạnh
  • Soi đường dẫn lối trên con đường tu đạo
  • Trì nguyện vãn sanh về cõi Tinh Độ

Tôn Tượng Tây Phương Tam Thánh

Tây Phương Tam Thánh

Liên hệ

Tây Phương Tam Thánh

Liên hệ

Tây Phương Tam Thánh

Liên hệ

Tây Phương Tam Thánh

Liên hệ

Tây Phương Tam Thánh

Liên hệ

Tây Phương Tam Thánh

Liên hệ

Tây Phương Tam Thánh

Liên hệ

Tây Phương Tam Thánh

Liên hệ