Bồ Tát Đại Thế Chí

Filter

Các bộ lọc đang áp dụng

Bồ Tát Đại Thế Chí

Là vị Bồ Tát đứng bên phải Đức A Di Đà, Đại Thế Chí Bồ Tát đại diện cho ánh sáng trí tuệ của nhà Phật, soi chiếu khắp muôn loài, giúp chúng sanh mười phương thế giới thoát khỏi khổ đau, thành tựu quả Bồ Đề.

  • Thể hiện ánh sáng trí tuệ trong Phật giáo Đại Thừa
  • Là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp cho Đức Phật A Di Đà
  • Dùng ánh sáng trí tuệ soi chiếu khắp mọi loài, giúp chúng sanh mười phương thế giới thoát khỏi khổ đau, thành tựu quả Bồ Đề.

Ý nghĩa của việc thờ Bồ Tát Đại Thế Chí:

  • Bồ Tát Đại Thế Chí không được thờ riêng lẻ mà chỉ thờ cùng Đức A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm

Tôn Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí

Liên hệ

Bồ Tát Đại Thế Chí

Liên hệ

Bồ Tát Đại Thế Chí

Liên hệ

Bồ Tát Đại Thế Chí

Liên hệ

Bồ Tát Đại Thế Chí

Liên hệ