Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền

Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là hiện thân của trí tuệ siêu việt. Bằng tay trái, Ngài ôm kinh Bát Nhã – suối nguồn của tỉnh thức và giác ngộ vào trái tim mình. Bằng giọng nói êm dịu và lưỡi gươm bốc lửa trên tay phải, Ngài giải thoát chúng sanh khỏi xiềng xích của vô minh phiền não và bất hạnh sinh tử luân hồi.

Phổ Hiền Bồ Tát ngự ở quốc độ phía Đông cõi ta bà, có năng lực hiện thân 10 phương pháp giới, tuỳ mong cầu của chúng sanh mà hoá độ. Ngài là hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp, và là đại diện cho “bình đẳng tính trí” – trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt.

Là 2 vị Bồ Tát hộ vệ bên cạnh Đức Bổn Sư Thích Ca. Đại diện cho trí huệ siêu việt và bình đẳng tính trí

Tôn Tượng Bồ Tát Văn Thù - Phổ Hiền

Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền

Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền Thếp Vàng

Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền

Liên hệ

Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền

Liên hệ

Bồ Tát Văn Thù – Phổ Hiền

Liên hệ