Tượng Đức Phật A Di Đà Áo Phủ Vẽ

Tịnh Độ Tông là một pháp môn tu hành của Phật giáo, nhờ vào tha lực để đến bến bờ giác ngộ. Tịnh Độ Tông dựa trên đại nguyện ban đầu của Đức Phật A Di Đà, dùng nguyện lực để tạo ra nghiệp lành, chính là cõi Tây Phương Cực Lạc – một thế giới tràn đầy những điều tốt lành thanh tịnh

Kích thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 27 cm 27 cm
19 inch 48 cm 23 cm 23 cm
26 inch 68 cm 37 cm 36 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Kích Thước

16 inch, 19 inch, 26 inch