Tượng Đức Phật A Di Đà Cổ Điển Thếp Vàng

Chánh niệm (Samyak-smriti – Right Mindfulness) đòi hỏi sự chú tâm và thận trọng. Chánh niệm là sự luôn cảnh giác của tâm trí, là sự canh chừng và bảo vệ tâm trí trước những đam mê tà mị.
Phật ngự tại tâm, nhưng mỗi ngày đều chiêm bái và xá lạy tôn tượng Đức Phật A Di Đà là cách để tự nhắc nhở mỗi người tu dưỡng thân tâm. Nét từ bi và hạnh nguyện toát lên từ tôn tượng của Ngài đem lại sự hoan hỉ và phước lành cho những Phật tử thành tâm.