Tượng Đức Phật A Di Đà Đa Sắc Sóng Sen

“Giả sư khi ta thành Phật, hàng thiên nhơn nước ta chẳng được tha tâm trí, tối thiểu là biết tâm niệm của chúng sanh trong trăm ngàn ức na do tha cõi nước, thì ta chẳng lấy ngôi chánh giác.” – Đại nguyện thứ 8 của Đức Phật A Di Đà

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30cm 19cm 16cm
16 inch 41cm 24cm 22cm
19 inch 50cm 28cm 26cm
26 inch 68cm 40cm 36cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

12 inch, 16 inch, 19 inch, 26 inch