Tượng Đức Phật A Di Đà Hoàng Lam

“Giả sử khi ta thành Phật, Bồ Tát nước ta tùy ý muốn thấy vô lượng nước Phật trang nghiêm thanh tịnh mười phương thì liền được toại nguyện, đều được soi thấy ở trong những cây báu, như thấy mặt mình hiện rõ trong gương sáng. Nếu không như vậy thì ta chẳng lấy ngôi chánh giác.” – Đại nguyện thứ 40 của Đức Phật A Di Đà

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30cm 19cm 16cm
16 inch 40cm 23cm 23cm
19 inch 48cm 27cm 27cm
26 inch 66cm 37cm 36cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

12 inch, 16 inch, 19 inch, 26 inch