Tượng Đức Phật A Di Đà Phỉ Thuý Áo Phủ

“Giả sử khi ta thành Phật, nước ta thanh tịnh soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật mười phương, như gương sáng soi hiện hình gương mặt, nếu không như vậy thì ta chẳng lấy ngôi chánh giác.” – Đại nguyện thứ 31 của Đức Phật A Di Đà

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30cm 18cm 18cm
16 inch 40cm 23cm 23cm
19 inch 48cm 27cm 27cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Xanh Lá

Kích Thước

12 inch , 16 inch , 19 inch