Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Lưu Ly Hổ Phách

Bậc chân tu là bậc đánh đổi sự sung sướng của riêng bản thân để đổi lấy sự giải thoát cho muôn nhà. Người đạt đến Giác Ngộ, rồi nguyện mang sự Giác Ngộ ấy cảm hoá chúng sanh, để không ai còn phải sống trong cảnh thống khổ lầm lạc.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 32cm 18cm 18cm
Chất liệu

Lưu Ly

Màu Sắc

Hổ Phách

Kích Thước

12 inch