Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Lưu Ly Hồng

Thanh khiết và trong suốt như nước, đó là tấm lòng của bậc chân tu. Với tất cả lòng từ bi, Đức Phật không chỉ tìm Giác Ngộ cho bản thân, Ngài tìm đến Giác Ngộ với mong muốn giải thoát cho tất thảy chúng sanh.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 32cm 18cm 18cm

 

Chất liệu

Lưu Ly

Kích Thước

12 inch

Màu Sắc

Hồng