Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Nguyên Áo – Thạch Anh Vàng Tụ Hoa

Tương truyền rằng, vua cha vốn không muốn thái tử Tất Đạt Đa trở thành tu sĩ như lời tiên tri, Ngài bèn yêu cầu các thị vệ tuyệt đối không được để Thái Tử nhìn thấy cảnh sinh lão bệnh tử trong thành. Nhưng lạ thay, cả 4 lần xuất cung vi hành, Thái Tử đều chứng kiến đủ đầy những xiềng xích đau khổ trói buộc con người. Và vị Thái Tử trẻ tuổi ấy vẫn rời khỏi cung, hoàn thành sứ mệnh của mình đúng như lời tiên đoán, trở thành bậc Chánh Giác, mang ánh đạo nhiệm màu soi sáng cõi u minh.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 30 cm 28 cm
19 inch 48 cm 35 cm 35 cm
26 inch 68 cm 52 cm 50 cm
36 inch 88 cm 64 cm 64 cm
42 inch 108 cm 82 cm 82 cm
60 inch 153 cm 120 cm 120 cm
Chất liệu

Thạch Anh Vàng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

16 inch, 19 inch, 26 inch, 36 inch, 42 inch, 60 inch