Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Nguyên Áo Thếp Vàng

“Có hai thái cực mà người tu hành phải tránh. Thái cực thứ nhất là tự buông thả theo các thú vui của giác cảm, đấy là những gì thật thấp hèn, tầm thường, trần tục, ghê tởm và chỉ mang lại những hậu quả tai hại mà thôi, thái cực thứ hai là tự mình hành xác, đấy là những gì thật khổ sở và cũng chỉ mang lại những hậu quả tai hại. Không vướng mắc vào hai thái cực đó, Như Lai đã khám phá ra Con Đường Trung Đạo, mang lại sự quán thấy, đưa đến sự hiểu biết, tạo ra sự tĩnh lặng, trí tuệ, Giác ngộ và mang lại sự Giải thoát.” – Bài giảng đầu tiên của Đức Phật

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 48cm 38cm 35cm
26 inch 67cm 52cm 50cm
36 inch 88cm 64cm 64cm
42 inch 110cm 82cm 82cm
60 inch 153cm 120cm 120cm
110 inch 280cm 210cm 218cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

110 inch , 19 inch , 26 inch , 36 inch , 42 inch , 60 inch