Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Nguyên Áo – Trắng

“Như Lai” mang ý nghĩa rằng “Người đến từ cõi Chân Như”. Chân Như chỉ thể tính tuyệt đối cuối cùng của vạn sự, chính là Phật tánh, là cái chân thật, không biến đổi, không sinh không diệt. Cõi Chân Như là cõi thuần khiết thanh tịnh, ngược lại với thế giới hiện tượng thuộc thân thuộc tâm.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 30 cm 28 cm
19 inch 48 cm 38 cm 35 cm
26 inch 68 cm 52 cm 50 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

16 inch, 19 inch, 26 inch