Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Nguyên Áo – Vẽ

“Muốn vào cõi vô dục vô khổ, con người phải tu “Bát Chánh Đạo”, tức là đạo 8 chơn chánh. Một là thấy chơn chánh, hai là suy nghĩ chơn chánh, ba là lời nói chơn chánh, bốn là làm việc chơn chánh, năm là đời sống chơn chánh, sáu là siêng năng chơn chánh, bảy là niệm nhớ chơn chánh và tám là giữ tâm định chơn chánh. Đó gọi là con đường đạo 8 chơn chánh, là chân lý chánh đạo diệt dục. Phải thấm nhuần 8 điều chân lý này” (Kinh Tương Ưng Bộ).

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 48 cm 38 cm 35 cm
26 inch 68 cm 52 cm 50 cm
36 inch 88 cm 64 cm 64 cm
42 inch 108 cm 82 cm 82 cm
60 inch 153 cm 120 cm 120 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Kích Thước

19 inch , 26 inch , 36 inch , 42 inch , 60 inch