Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền Thạch Anh Vàng Tụ Hoa

Liên hệ

Chất liệu : Thạch Anh Vàng
+ -4 more
Màu Sắc : Vàng
Kích Thước : 16 inch
+ -3 more
Xóa chọn

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là vị Bồ Tát đại diện cho đại trí và chân trí, cùng với lý trí dung thông. Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho đại hạnh và chân lý, Tam Muội và tấm lòng từ bi. Cùng với Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đứng bên trái, Bồ Tát Phổ Hiền ở bên phải được tôn xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 32 cm 19 cm
19 inch 48 cm 41 cm 24 cm