Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Nguyên Áo – Đa Sắc

Liên hệ

Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Màu Sắc : Trắng
Kích Thước : 19 inch
+ -3 more
Xóa chọn

Từ cõi Trời đản sanh vào cõi trần gian, sứ mệnh của Ngài là đem ánh đạo màu nhiệm soi rọi khắp thế gian u minh, giải thoát chúng sanh cùng khổ khỏi những xiềng xích khổ đau đang ghì níu tâm hồn. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã đạt đến sự tinh khiết khôn nhường, không gì có thể làm vấy nhiễm.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 48 cm 35 cm 35 cm
26 inch 68 cm 52 cm 50 cm