Quan Thánh Đế Quân Đa Sắc

Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Kích Thước

16 inch, 19 inch

Già Lam Bồ Tát là 1 trong 18 vị hộ pháp bảo hộ cho các ngồi chùa. Cùng với Vi Đà Thiên Tôn Hộ Pháp, tạo thành 1 cặp trấn giữ, phát tâm nguyện bảo vệ Phật pháp, ngăn cản cái ác cái xấu, không để chúng xâm nhập làm ô uế nơi thờ tự linh thiêng.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 23 cm 20 cm
19 inch 48 cm 28 cm 24 cm