Đức Phật A Di Đà Đa Sắc Sóng Sen

Liên hệ

Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Màu Sắc : Trắng
Kích Thước : 12 inch
+ -1 more
Xóa chọn

“Giả sư khi ta thành Phật, hàng thiên nhơn nước ta chẳng được tha tâm trí, tối thiểu là biết tâm niệm của chúng sanh trong trăm ngàn ức na do tha cõi nước, thì ta chẳng lấy ngôi chánh giác.” – Đại nguyện thứ 8 của Đức Phật A Di Đà

Kích ThướcCaoNgangSâu
12 inch30cm19cm16cm
16 inch41cm24cm22cm
19 inch50cm28cm26cm
26 inch68cm40cm36cm