Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Nguyên Áo – Vẽ

Liên hệ

Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Kích Thước : 19 inch
+ 0 more
Xóa chọn

“Muốn vào cõi vô dục vô khổ, con người phải tu “Bát Chánh Đạo”, tức là đạo 8 chơn chánh. Một là thấy chơn chánh, hai là suy nghĩ chơn chánh, ba là lời nói chơn chánh, bốn là làm việc chơn chánh, năm là đời sống chơn chánh, sáu là siêng năng chơn chánh, bảy là niệm nhớ chơn chánh và tám là giữ tâm định chơn chánh. Đó gọi là con đường đạo 8 chơn chánh, là chân lý chánh đạo diệt dục. Phải thấm nhuần 8 điều chân lý này” (Kinh Tương Ưng Bộ).

Kích ThướcCaoNgangSâu
19 inch48 cm38 cm35 cm
26 inch68 cm52 cm50 cm
36 inch88 cm64 cm64 cm
42 inch108 cm82 cm82 cm
60 inch153 cm120 cm120 cm