Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Dâng Phước Báu Đồng Cẩn Đá Thếp Vàng

Phò trợ cho Đức Phật A Di Đà là Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí, hai vị Bồ Tát đại diện cho từ bi và trí huệ, là 2 phẩm hạnh không thể nào thiếu của người tu tập. Vì trí huệ mà không có từ bi thì không thể yêu thương, từ bi mà thiếu đi trí huệ là mù quáng.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
108cm 108cm 88cm 77cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

108cm

Màu Sắc

Vàng