Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Lưu Ly Hổ Phách

Trí huệ, ánh sáng soi đường và lòng từ bi, bộ ba Tây Phương Tam Thánh chính là hiện thân của tất thảy mọi điều chúng sanh cần trên con đường tu tập để đạt được Giác Ngộ.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40cm 13cm 10cm
Màu Sắc

Hổ Phách

Kích Thước

16 inch

Chất liệu

Lưu Ly