Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Phỉ Thuý

Cực Lạc có nghĩa là không còn khổ đau. Thế nhưng, vãn sanh vào cõi Cực Lạc không có nghĩa là để tận hưởng sướng vui cho bản thân mà là để tiếp nhận những giáo pháp từ Đức Phật A Di Đà, chứng ngộ thành Phật và Bồ Tát. Sau khi huấn tu viên mãn, các vị Phật và Bồ Tát ấy liền đến mười phương thế giới để giáo hoá chúng sanh. Thế nên, cầu niệm vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là điều xấu, càng không phải ước muốn ích kỷ

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 53 cm 20 cm 18 cm
26 inch 78 cm 30 cm 25 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Xanh Lá

Kích Thước

19 inch, 26 inch