Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Phổ Quang Đồng Thếp Vàng

Tây Phương Tam Thánh là tên gọi của bộ ba Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Tương truyền rằng, các Ngài là những vị cai quản cõi Tây Phương cực lạc, nơi không có sầu não khổ đau, là nơi những người chuyên tâm tu thành pháp môn Tịnh Độ sẽ đến sau khi rời bỏ cõi trần, là bước đệm tiếp theo trước khi chứng ngộ thành Phật.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 84cm (cả phổ quang) 39cm 25cm