Phật Ngự Tại Tâm

Bồ Tát Quán Thế Âm

Bồ Tát Quán Thế Âm

Người là đấng quán chiếu âm thanh của thế gian, lắng nghe mọi lời thỉnh cầu, mọi niềm ai oán lầm than của chúng sanh cùng khổ.

Bồ Tát Quán Thế Âm là vị bồ tát được thờ phụng rộng rãi trong Phật giáo Đại Thừa. Gương mặt từ bi hiền lành, tấm lòng bao dung như tình thương của một người Mẹ với đàn con thơ còn mê muội, Bồ Tát Quán Thế Âm được coi là vị bồ tát cứu khổ cứu nạn, hồng danh Người được các Phật tử phát niệm trong những cơn cùng khổ, những mong tai qua nạn khỏi, bình an và phước lành.

Quán Thế Âm nghĩa là quán chiếu, suy xét, lắng nghe mọi âm thanh của thế gian. Sở dĩ Người mang tên gọi như vậy là do hạnh nguyện từ bi cứu khổ nạn, mỗi khi chúng sanh bị khổ ách, nguy cấp liền nhất tâm niệm danh hiệu của bồ tát, ngài liền quán xét âm thanh đó, lập tức cứu họ thoát khỏi tai ách. Quán Thế Âm còn có nghĩa là soi xét, lắng nghe thâm sâu vào chính bản thân mình, để thấy mọi ham muốn sân si đều là giả tạm, ngộ ra được điều này, tự thân sẽ thoát được những khổ ách dính mắc.

 title=

Từ bi với chúng sanh khổ nạn, quyết tâm đối trị với cái xấu, hoan hỉ với cái tốt là 3 đặc tính của Bồ Tát Quán Thế Âm, thể hiện qua 12 đại nguyện của Người:

 • Nguyện thứ nhất: Phật Viên Thông Thánh Tự Tại, Quán Âm Như Lai rộng phát hoằng thệ nguyện.
 • Nguyện thứ hai: Quyết một lòng không sợ khó, Quán Âm Như Lai thường vào Biển phía Đông (tức Nam Hải) nguyện.
 • Nguyện thứ ba: Ở Ta bà, vào Địa phủ, Quán Âm Như Lai cứu vớt chúng sanh nguyện.
 • Nguyện thứ tư: Diệt tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai dứt trừ nguy hiểm nguyện.
 • Nguyện thứ năm: Tay cầm tịnh bình, tay cầm nhành dương liễu, Quán Âm Như Lai ban nước cam lồ nguyện.
 • Nguyện thứ sáu: Đại Từ bi, Đại Hỷ xả, Quán Âm Như Lai oán thân bình đẳng nguyện.
 • Nguyện thứ bảy: Suốt ngày đêm luôn quán sát, Quán Âm Như Lai diệt trừ đường ác nguyện.
 • Nguyện thứ tám: Phổ Đà Sơn thường lễ bái, Quán Âm Như Lai gông cùm đứt rã nguyện.
 • Nguyện thứ chín: Tạo pháp thuyền vào biển khổ, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện.
 • Nguyện thứ mười: Tiền Tràng phan, hậu Bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây phương nguyện.
 • Nguyện thứ mười một: Vô Lượng Thọ cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện.
 • Nguyện thứ mười hai: Thân trang nghiêm, tâm sáng suốt, Quán Âm Như Lai tròn đủ mười hai nguyện.

 title=

Trên bàn thờ Phật của những gia đình Việt, Bồ Tát Quán Thế Âm thường được thờ phụng một mình, hoặc được thờ chung trong bộ Tây Phương Tam Thánh, cùng với Bồ Tát Đại Thế Chí và Đức Phật A Di Đà, cùng tiếp dẫn chúng sinh về cõi Tịnh Độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *