Bộ Tượng Tôn Giả A Nan – Ca Diếp Đồng Thếp Vàng

Trong cuộc đời châu du hoằng pháp, có 2 vị đại đồ đệ luôn ở cạnh phụ tá cho Đức Phật, đó là tôn giả A Nan và tôn giả Ca Diếp. Cả 2 vị đều là bậc chân tu, được ánh sáng trí huệ của Đức Phật soi sáng và thấm nhuần tinh thần Phật đạo.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 68cm 21cm 21cm
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

26 inch