Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Cổ Điển Áo Vẽ

Trí huệ và từ bi, tôn tượng Bồ Tát Đại Thế Chí luôn toát lên ánh hào quang xua tan những vô minh tăm tối.

Ba nghiệp của thân:
Không sát hại chúng sanh,
Không trộm cắp của người và
Không tà dâm

Bốn nghiệp của miệng:
Không nói láo xược
Không nói thêu dệt
Không nói hai lưỡi
Không nói độc dữ thô tục

Và ba nghiệp của ý:

Không tham nhiễm danh lợi và sắc dục
Không hờn giận oán cừu
Không si mê ám muội